St1 Finance Oy Användningsvillkor för Betaltjänster

I Allmänna villkor för tjänsten

1. Tjänsteleverantör

St1 Finance Oy, Bäckvägen 1, 00380 Helsingfors, telefonnummer 010 557 11, webbplats: www.st1finance.fi

St1 Finance Oy (nedan St1) är registrerad i handelsregistret som förs av Patent- och registerstyrelsen. Bolagets FO- nummer: 2789887-7 och Helsingfors är registrerad som hemort. St1 Finance Ab erbjuder betaltjänster utifrån ett tillstånd beviljat av Finansinspektionen.

2. Att ingå ett avtal och de tillämpliga villkoren

Kunden och St1 ingår ett avtal elektroniskt via ett medel för distanskommunikation eller utifrån Kundens skriftliga ansökan. I samband med att avtalet ingås utreds Kundens identitet med en säker identifikationsmetod och Kundens adressuppgifter kontrolleras i Befolkningsregistercentralens tjänst. Samtidigt ger Kunden sin tillåtelse till kommunikation via självbetjäningskanalen.

Avtalet mellan St1 och Kunden börjar gälla då kunden registrerat sig i tjänsten och mottagit en bekräftelse på att avtalet godkänts samt avtalsvillkoren.

St1 har rätt att utan att uppge en orsak neka till att ingå ett Avtal med Kunden, helt eller för vilken tjänst som helst.

Kunden förbinder sig att använda tjänsterna i enlighet med avtalet och de villkor som är tillämpliga ifrågavarande tidpunkt samt St1:s anvisningar.

Kunden ska även beakta de villkor som ställs av teleoperatörer, utrustningstillverkare och andra tredje parter, eftersom dessa kan vara en förutsättning för att använda tjänsterna.

3. Definitioner

I dessa villkor avser:

Kunden - En fysisk person som är minst 18 år och som ingått det här avtalet med St1. En omyndig som fyllt 15 år kan själv ingå ett Avtal om medel som denne enligt lagstiftningen har rätt att bestämma över och således använda denna tjänst för dessa medel.

Delbetalningskredit - En engångskredit som St1 beviljat Kunden i anslutning till betaltjänsten och vilken betalas tillbaka i flera poster. Krediten är En konsumtionskredit som är bunden till en nyttighet och den gäller under en i förväg avtalad tid och innehåller inte någon kreditgräns. Krediten beviljas för att skaffa en nyttighet eller flera nyttigheter.

Distansbetalning - avser ett försäljningssätt där betalningsmottagaren tar emot kortinformationen via en elektronisk uppkoppling i en situation då kortinnehavaren och kortet inte är närvarande fysiskt, såsom i webbhandel och telefonförsäljning.

Medel för distanskommunikation - Telefon, dator, tv, post, telenät eller ett annat medel som kan användas för att ingå ett avtal utan att parterna är närvarande samtidigt.

Självbetjäningskanal - Webbsida, smarttelefonapp eller annat motsvarande användargränssnitt via vilket tjänsten kan användas elektroniskt. För att använda en självbetjäningskanal krävs en fungerande uppkoppling.

Kortinnehavare - avser en person som St1 beviljat antingen huvudkortet eller ett parallellkort.

Kort eller Betalkort - se St1 Betalkort.

Kortbeviljare - MasterCard eller en annan kortbeviljare.

Faktura - Den betalningstid för inköp som St1 beviljat Kunden.

Kreditkostnader - Totalsumman av räntor, kostnader och övriga avgifter som St1 har kännedom om och som kontoinnehavaren ska betala till följd av kreditförhållandet.

Kreditavtal - St1 kan bevilja Kunden en kredit som ansluts till Kontot eller som en del av Betaltjänsten. Krediten kan vara en betalningstid som beviljats på en Faktura, ett Kreditkonto eller en Engångskredit. Kunden väljer en kreditgräns eller storleken på krediten i en ansökan som görs i ett medel för distanskommunikation eller på något annat sätt. En kreditansökan som godkänts av St1 utgör ett Kreditavtal mellan Kunden och St1.

Egenskapen kontaktlös betalning - är en egenskap om kan anslutas till Kortet, och den kan användas för att godkänna en betalning genom att föra kortet nära betalterminalen. Lösenordet behöver inte knappas in då en betalning godkänns genom kontaktlös betalning. Egenskapen kontaktlös betalning är märkt på Kortet med ett tecken för egenskapen kontaktlös betalning.

Betalningsmottagare - en köpman eller en annan part som tar emot Betalningen och som får tillgång till medel via ett Betalningsuppdrag.

Betaltjänst - Tjänster som gäller Betalningsförmedling, Betalningsmedel och tjänster för konto- och kreditavtal.

Betalterminal - En apparat eller en app som avläser information från Betalmedlet och sparar Betalningen samt vidareförmedlar information för Betalningen till St1.

Betalning - En åtgärd för att överföra, ta ut eller ställa medel till Betalningsmottagarens förfogande.

Betalningsuppdrag - Kunden ger St1 i uppdrag att verkställa en Betalning.

Betalmedel - Ett kort, ett virtuellt betalkort, ett chip, en app eller ett annat betalmedel som kan användas för att ge ett Betalningsuppdrag och som anslutits till Kundens Konto i enlighet med ett avtal mellan Kunden och St1.

MasterCard - Bolaget MasterCard eller ett till samma bolagsgrupp hörande bolag eller en sammanslutning som vid ifrågavarande tidpunkt driver kortsystemet MasterCard. Till St1 Betalkortet har anslutits egenskapen MasterCard.

Betalkort anslutet till tjänsten - Ett betalkort som beviljats av ett kreditinstitut eller en annan aktör, och som är anslutet till tjänsten på ett av St1 förordat sätt vid ifrågavarande tidpunkt.

Huvudkort eller annat huvudbetalmedel - Betalkort eller annat Betalmedel som beviljats innehavaren till ett St1

Betalkonto.

Åtkomstkod - En av kunden vald hemlig personlig sifferserie eller ett fingeravtryck som Kunden kan använda för att logga in i tjänsten och godkänna Betalningar i självbetjäningskanalerna.

Parallellkort eller ett parallellbetalmedel - Betalkort eller annat Betalmedel som Kunden fastställt en annan innehavare till.

St1 Kundprogram - Via den här tjänsten kan Kunden få förmåner och rabatter samt lösningar och tjänster för att kunna göra inköp enklare. Innehållet i tjänsten är specificerat i användningsvillkoren för St1:s Kundprogram. St1 Betalkortet ansluts automatiskt till Kundprogrammet. Betalkortet är märkt med kundnumret till Kundprogrammet.

St1 Betalkort - som är anslutet till St1 Betalkonto och som beviljats av St1.

St1 Betalknapp - Ett sätt att betala på webben, vilket man kan använda för att betala inköp och tjänster hos St1:s och dess samarbetspartners webbutiker, som en transaktion från ett Konto eller som en kortbetalning med kort.

St1 Betalkonto - kundens St1 konto. Kontot är ett betalkonto, och Kunden kan använda det för att göra Betalningar och till Kontot kan man ansluta ett Betalkort eller andra Betalmedel och man kan ansöka om en kreditgräns till kontot. Kontot är inte ett depositionskonto i ett kreditinstitut och kontot omfattas inte av insättningsgarantin.

Konto - se St1 Betalkonto.

Kreditkonto - En av St1 beviljad kredit på Kundens Konto.

Effektiv årsränta - Ränteprocent som fås genom att beräkna kreditkostnaderna som en årsränta på krediten, med beaktande av amorteringarna.

Lösenord - En personlig sifferserie som St1 överlämnat till Kunden så att denna kan godkänna Betalningar med Betalkortet.

Säkerhetsanvisning - En anvisning som St1 gett till Kunden för säker användning av Betaltjänster.

Säkerhetsgräns - är en gräns som sätts på kortet för kontantuttag, en inköpsgräns eller en webbetalningsgräns eller ett geografiskt användningsområde.

Företag - Ett företag som verkar för St1:s räkning eller ett företag som godkänner Kortet som betalningsmedel.

4. Kontaktuppgifter som ges till St1 och skyldigheten att informera.

Kunden är skyldig att ge riktiga, tillräckliga och nödvändiga uppgifter som St1 begär vid ifrågavarande tidpunkt för att ingå ett avtal och verkställa tjänsten innan avtalet börjar gälla och medan avtalet gäller. St1 har rätt att skaffa uppgifter om Kunden hos Befolkningsregistercentralen eller ett annat offentligt register, ett företag som förmedlar kredituppgifter eller en annan tillförlitlig källa, som Kunden givit tillåtelse att använda då avtalet ingåtts. Uppgifterna används för att bedöma kundens kreditvärdighet och för att producera tjänsterna i enlighet med de här villkoren.

Kunden svarar för att de överlämnade uppgifterna är riktiga och aktuella. Kunden ska omgående meddela St1 om förändringar i identifierings- och kontaktuppgifterna. St1 svarar inte för en skada som orsakats därför att Kunden inte meddelat om ändringar i nämnda uppgifter. St1 har rätt att debitera Kunden de kostnader som orsakats till följd av att förändringar inte meddelats.

5. Kundens omsorgsfullhet och Säkerhetsanvisningen

Kunden förbinder sig att vara omsorgsfull i all sin verksamhet när det gäller förhållandet mellan St1 och Kunden. I synnerhet förbinder sig Kunden att omsorgsfullt förvara och använda överlåtna Betalmedel och till dem hörande Lösenord, Åtkomstkod och övriga koder som ansluter till identifikation. Kunden binder sig till att inte överlåta Lösenord, Åtkomstkod eller andra koder till en tredje part och inte heller låta en tredje person använda tjänsten. Kunden är skyldig att göra allt det som kan anses rimligt för att fylla sin skyldighet att vara omsorgsfull och är skyldig att regelbundet se till, i enlighet med omständigheterna vid ifrågavarande tidpunkt, att skyldigheten att vara omsorgsfull är uppfylld. Kunden ska följa Säkerhetsanvisningen som finns på www.st1.fi.

Kunden ska omgående meddela spärrtjänsten om Betalmedlet, Lösenordet eller Åtkomstkoden förkommer, om en utomstående får tillgång till dessa eller om de använts obehörigen eller om Kunden misstänker det. Spärrtjänsten för Betalkort: tfn xxx xxxxxx. Tjänsten är öppen 24 timmar i dygnet. De i dessa villkor nämnda numren till spärrtjänsten kan ändras. Ansvaret för obehörig användning fastställs enligt punkten III 4 i villkoren för Betalmedel.

6. Avtalets giltighet och upphörande

Avtalet gäller tills vidare, om inte annat avtalats.

6.1 Kundens rätt att säga upp avtalet

Kunden har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Uppsägningen ska göras i en självbetjäningskanal eller på ett annat sätt om en separat överenskommelse om detta ingåtts.

6.2 Kundens rätt att ångra avtalet

Kunden har rätt att ångra ett avtal som ingåtts via ett medel för distanskommunikation inom 14 dagar från dagen då avtalet ingåtts. Ångerrätten gäller inte avtalsändringssituationer. Kunden har dessutom alltid rätt att ångra ett kreditavtal inom 14 dagar från dagen då avtalet ingåtts oberoende av om avtalet ingåtts via ett medel för distanskommunikation. Medel som mottagits med stöd av kreditavtalet och räntorna ska returneras omgående under ett hot om att ångrandet förfaller.

6.3 St1:s rätt att avsluta avtalet eller begränsa användningen av tjänsten

St1 har rätt att säga upp avtalet att upphöra två (2) månader från uppsägningen. St1 har rätt att avbryta och spärra Kundens användning av tjänsten (inklusive Betalmedel) och/eller häva avtalet med omedelbar verkan samt rätt att samtidigt sluta verkställa Betalningar samt spärra Kundens Konto samt Betalmedel, om kunden väsentligen brutit mot sina skyldigheter baserade på avtalet eller använder de tjänster som avses i dessa villkor emot deras användningsändamål, lagar eller god sed, eller om St1 misstänker att Kundens mobila enhet eller Kunden på något annat sätt riskerar datasekretessen i Tjänsten. St1 sänder ett meddelande om uppsägning eller hävning i en självbetjäningskanal eller på annat bestående sätt till Kunden.

St1 kan inom ramarna för en tillämplig lag, om St1 anser det vara befogat, med omedelbar verkan spärra användningen av tjänsten eller begränsa Kundens möjlighet att använda vissa funktioner i tjänsten.

6.4 Följder av att avtalet upphör

Om St1 eller Kunden säger upp kreditavtalet eller om Kunden ångrar kreditavtalet är Kunden skyldig att betala avtalad ränta på använd kredit ända tills krediten betalas.

St1:s skyldighet att förmedla betalningar upphör då konto- eller annat tjänsteavtal upphör att gälla. Då avtalet sägs upp eller hävs har betaltjänstens användare skyldighet att innan avtalet upphör annullera betalningsuppdrag, vars angivna förfallodag infaller efter att avtalet upphört.

7. Ändringar i avtalet, villkoren och tjänsterna

St1 har rätt att ändra avtalet, villkoren eller delar av villkoren för Betaltjänsterna, avgifterna och arvodena i prislistan samt de uppgifter som avses i 11-15 § i betaltjänstlagen. St1 sänder Kunden ett meddelande om ändringen i en självbetjäningskanal eller på ett annat bestående sätt. Ändringen börjar gälla vid den tidpunkt som St1 uppger, dock tidigast två (2) månader efter att Kunden fått meddelandet.

Avtalet fortsätter med det ändrade innehållet, om Kunden inte meddelar St1 att denne inte godkänner ändringen. Som en förutsättning för att fortsätta använda tjänsten kan St1 kräva att Kunden godkänner de ändrade villkoren genom att ange Åtkomstkoden till Tjänsten eller på ett annat motsvarande sätt. Om Kunden inte godkänner ändringen har Kunden rätt att säga upp Avtalet omedelbart genom att meddela om uppsägningen senast den dag då ändringen börjar gälla.

St1 utvecklar ständigt tjänsten och dess egenskaper och kan göra ändringar i tjänsten eller i de tekniska egenskaperna i självbetjäningskanalen också utan ett separat meddelande. St1 meddelar i självbetjäningskanalen om ändringar av det här slaget. Ändringarna börjar gälla vid den tidpunkt då de utförs. St1 har också rätt att när som helst ändra de krav som ställs på den utrustning på vilken tjänsten används.

8. Kommunikation och kundservice

I kommunikationen används finska eller svenska enligt kundens val. St1 kan erbjuda kundservice även på andra språk. St1 har rätt att spara information om Kundens ärendehantering samt spela in telefonsamtal med Kunden och spara elektroniska meddelanden mellan Kunden och St1.

Självbetjäningskanalen används för kommunikation mellan St1 och Kunden samt för kundservice. St1 levererar den information som delges Kunden, avtalsvillkoren samt övriga meddelanden såsom information om ändringar i detta avtal, i avtalsvillkoren och i St1:s serviceprislista till Kunden via självbetjäningskanalen, per e-post eller på ett annat bestående sätt. Uppgifterna kan också levereras i ett sms eller på ett annat motsvarande sätt utifrån den kontaktinformation som Kunden uppgett. Kunden anses ha fått informationen eller meddelandet senast sju dagar efter att det sänts. Om Kunden inte har tillgång till självbetjäningskanalen levereras uppgifterna till den adress som Kunden meddelat St1 eller Befolkningsregistercentralen.

Kunden har rätt att på begäran få skriftligen de tillämpliga villkoren, prislistan, information om avtalet samt meddelanden från St1. St1 har rätt att ta ut en avgift enligt prislistan samt post- och hanteringskostnaderna för att skriftligen leverera villkoren, prislistan, informationen om avtalet och meddelandena.

Huvudkortsinnehavaren är skyldig att utan ogrundade dröjsmål leverera information om Kortet och dess användning till innehavaren av ett parallellkort.

9. Marknadsföring

Tjänsten, innehållet i tjänsten och kommunikationen som baseras på tjänsten kan innehålla marknadsföring. Då Kunden använder Tjänsten godkänner denne att Tjänsten innehåller reklam. Meddelanden innehållande reklam kan sändas till exempel i samband med en betalningsbekräftelse eller i självbetjäningskanalen. Reklamen kan vara gjord för St1 eller en tredje part och den kan vara riktad. Riktad reklam baseras på användningsuppgifterna i Tjänsten och på de uppgifter som Kunden uppgett, och utgående från dessa kan man skapa modeller för att rikta reklam utifrån Kundens intresseområden, uppskattade demografiska information eller geografiska läge. St1 överlåter inte personuppgifter om användaren till den part för vilken reklamen utförs. Kunden kan om denne så vill begränsa den riktade reklamen genom att ändra inställningarna i sin mobila enhet, som till exempel ångra tillståndet att förmedla lägesdata. I marknadsföringen följs gällande lagstiftning om hantering av personuppgifter och datasekretess i elektronisk kommunikation.

10. Användning av personuppgifter

St1 hanterar personuppgifterna i enlighet med gällande lagstiftning vid ifrågavarande tidpunkt. Registerbeskrivning enligt personuppgiftslagen (523/1999) och St1:s policy för datasekretess finns på www.st1finance.fi. St1 har rätt att förvara samt överlåta uppgifter om Kunden i enlighet med gällande lagstiftning och myndigheternas bestämmelser.

11. Avgifter och arvoden

St1 har rätt att i enlighet med gällande prislista debitera Kunden avgifter och arvoden inklusive månatliga serviceavgifter för förmedling av betalningar samt användning av Betalmedel och Konto och användning av de andra tjänsterna som St1 erbjuder. Serviceprislistan publiceras på St1:s webbplats och levereras elektroniskt till Kunden på begäran. St1 har rätt att ta ut och debitera Kundens Konto på avgifter och arvoden. En tjänst med månadsavgift faktureras från den tidpunkt då Kunden börjar använda tjänsten i fråga. Exakta och aktuella uppgifter finns i prislistan. Prislistan kan ändras i enlighet med punkt 7. Om den tillämpliga lagen tillåter det har Betalningsmottagaren rätt att ta ut en avgift för att betala med kort eller erbjuda en rabatt för att använda kort. Den part som administrerar en kontantautomat eller ett utrikes pengaväxlingsställe, där ett kontantuttag görs, har rätt att ta ut en egen serviceavgift i samband med uttaget. St1 svarar inte för serviceavgifter eller arvoden som Betalningsmottagaren eller en annan tredje part eventuellt tar ut.

12. Ansvar för att ersätta skada och begränsningar i ansvaret

Tjänsten erbjuds sådan den är vid ifrågavarande tidpunkt. St1 garanterar inte att tjänsten kan användas oavbrutet eller att den är utan fel. St1 garanterar inte att Betalterminaler, självbetjäningskanalen eller annan utrustning och/eller system som används för att verkställa en Betalning eller de identifikationstjänster som används i samband med Betalningar fungerar oavbrutet.

St1 är skyldig att ersätta Kunden utöver debiterade kostnader och ränteförlusten enbart en direkt skada som St1 orsakat med ett förfarande som strider mot betaltjänstlagen (290/2010) eller en annan tillämplig lag eller avtalet. Sådana direkta skador är till exempel direkta kostnader som orsakats av att utreda ett fel eller en försummelse. Kunden har inte rätt att få ersättning från St1 om inte Kunden meddelar St1 om felet inom en skälig tid från att felet upptäcktes eller borde ha upptäckts.

St1 är inte ansvarig för direkta skador som orsakats Kunden på grund av funktionsstörningar eller fel i kontantautomaterna, om funktionsstörningen har kunnat observeras. St1 ansvarar inte heller för en skada, som orsakats av automatanvändning i strid med instruktionerna eller felaktig automatanvändning och inte heller för att ett Betalmedel använts på internet i strid med instruktionerna, eller att St1 inte verkställt en betalning eftersom kontot saknat täckning.

St1 svarar inte för en indirekt skada eller förlust som orsakats Kunden, om inte skadan orsakats med avsikt eller av grov oaktsamhet. St1 svarar dock för indirekta skador som St1 orsakat av oaktsamhet, om det är fråga om ett förfarande i strid med bestämmelserna i betaltjänstlagen eller de skyldigheter som i avtalet baseras på betaltjänstlagen.

St1 svarar dock inte för indirekta skador som orsakats av ett fel eller en försummelse då en Betalning verkställts eller om Tjänsten använts för näringslivsverksamhet. St1 är ersättningsskyldig bara för en sådan indirekt skada som har ett orsakssamband med St1:s förfarande som strider mot lagen eller Avtalet och som St1 rimligen kunnat förutse. St1 svarar inte heller för en skada om uppfyllandet av skyldigheterna som baseras på St1:s avtal eller lagen skulle strida mot annan lagstiftning eller de skyldigheter som förordas annanstans i lagstiftningen.

St1 ansvarar inte för eventuella brister eller fel i produkter eller tjänster som betalats med Betalmedel, utan försäljaren eller tjänsteleverantören ansvarar för dessa.

En Kund som lidit skada ska vidta skäliga åtgärder för att begränsa sin skada. Om denne försummar att göra detta, svarar denne själv för skadorna till denna del. En skadeersättning som betalas till följd av ett förfarande som strider mot lagen och/eller avtalet kan jämkas om ersättningen är oskälig med beaktande av orsaken till förseelsen, Kundens eventuella medverkan till skadan, den betalda kompensationen samt St1:s möjligheter att förutse och hindra att skadan uppstod samt andra omständigheter.

Kunden svarar för alla skador som orsakats av att St1 inte kan förmedla en betalning eftersom medel saknas eller kontot övertrasserats. Kunden svarar också för alla skador som Kunden orsakats med sitt eget förfarande i strid med lagen eller avtalet.

Kunden har inte rätt till ersättningar till följd av att det här avtalet upphör eller att tjänsten avslutas.

13. Oöverstigligt hinder

En part ansvarar inte för en skada om denne kan visa att uppfyllandet av en till parten hörande skyldighet hindrats av en ovanlig och oförutsedd anledning som inte kunnat påverkas och vars följder parten inte kunnat undvika trots omsorgsfullt agerande.

Ett oöverstigligt hinder eller en annan liknande omständighet ger St1 rätt att avbryta tjänsten tillsvidare.

Parten är skyldig att meddela den andra parten om ett oöverstigligt hinder så snart som möjligt. St1 kan meddela om ett oöverstigligt hinder i självbetjäningskanalen, på webbplatsen, i ett rikstäckande massmedium eller på ett annat ändamålsenligt sätt.

14. Överföring av avtalet

St1 har rätt att överföra avtalet och därtill hörande fordringar samt övriga rättigheter och skyldigheter helt eller delvis inom bolagsgruppen eller till en tredje part.

Kunden har inte rätt att överföra sina avtalsenliga rättigheter och skyldigheter.

15. Medel för rättsskydd utanför domstol

Om Kunden anser att St1 förfarit i strid med dessa villkor ska Kunden i första hand kontakta den part hos St1, som Kunden anser att har brutit mot villkoren. Anmärkningar bör göras skriftligt.

Om en meningsskiljaktighet om Avtalet inte kan avgöras genom förhandlingar mellan parterna kan konsumenten ta ärendet till Konsumenttvistenämnden, (Konsumenttvistenämnden, Tavastvägen 3, PB 306, 00531 Helsingfors, kril@oikeus.fi, www.kuluttajariita.fi) för utredning. Innan ärendet tas till behandling i Konsumenttvistenämnden ska konsumenten kontakta konsumentrådgivningen hos magistraten (www.kuluttajaneuvonta.fi).

Om meningsskiljaktigheten gäller hantering av personuppgifter kan Kunden kontakta dataombudsmannen (Dataombudsmannens kontor, PB 800, 00521 Helsingfors, www.tietosuoja.fi, tietosuoja@om.fi).

16. Myndigheter som övervakar verksamheten

Finansinspektionen övervakar de betaltjänster som St1 Finance Oy tillhandahåller (PB 103, 00101 Helsingfors, www.finanssivalvonta.fi) och också konsumentombudsmannen vad gäller de förfaranden som anknyter till konsumentskydd (www.kkv.fi), Konkurrens- och konsumentverket (PB 5, 00531 Helsingfors).

17. Tillämplig lag och forum i tvistemål

På dessa användningsvillkor tillämpas Finlands lag. Om en meningsskiljaktighet inte kan avgöras genom förhandlingar, så avgörs tvistemålet i första hand i Helsingfors tingsrätt. Kunden kan också ta meningsskiljaktigheten för avgörande vid den tingsrätt som bestäms utgående från Kundens hemort.

II Villkor för förmedling av betalningar

1. Starta och verkställa ett Betalningsuppdrag

Kunden startar ett Betalningsuppdrag genom att använda ett Betalmedel i Betalterminalen eller i ett medel för distanskommunikation. Ett Betalningsuppdrag anses mottaget och verkställandet påbörjas då Kunden uppgett tillräckliga uppgifter för att verkställa uppdraget och gett sin tillåtelse att genomföra Betalningsuppdraget. Som identifikationsuppgift för Betalningsmottagaren används Betalningsmottagarens kontonummer.

Medlen debiteras Kundens Konto omgående då Betalningsuppdraget påbörjats och förmedlas till Betalningsmottagaren inom den tid som Kortsammanslutningens och Betalningsmottagarens system följer, om inte ett tekniskt problem eller annat motsvarande hindrar verkställandet.

Kunden har inte rätt att ångra eller ändra ett Betalningsuppdrag till St1 efter att St1 mottagit ett Betalningsuppdrag och påbörjat verkställandet av det.

Kunden svarar för att uppgifterna i Betalningsuppdraget är riktiga och för att de medel som behövs för Betalningsuppdraget och för serviceavgifterna är tillgängliga på Kundens Konto.

St1 har rätt att debitera Kunden avgifter för förmedling av betalningar i enlighet med prislistan och att förmedla uppgifter om Kundens Betalningsuppdrag till Betalningsmottagaren.

18. Ett Betalningsuppdrag som inte verkställs

St1 är inte skyldig att verkställa ett Betalningsuppdrag eller att förmedla en betalning eller en del av en betalning, om Betalningsuppdraget inte innehåller den information som behövs för verkställandet, om det inte finns tillräckligt med medel på Kontot för att förmedla Betalningen, om kontoanvändningen är spärrad av någon annan anledning eller om det finns någon annan välgrundad anledning att inte verkställa ett Betalningsuppdrag.

Om det inte är uppenbart i sammanhanget kring Betalningen att Betalningsuppdraget inte verkställts (till exempel om Betalterminalen inte godkänner Kundens Betalmedel på grund av tekniska problem), levererar St1 ett meddelande om att uppdraget inte verkställts i självbetjäningskanalen.

Om Betalningen inte verkställts eller om den verkställts felaktigt spårar St1 på Kundens begäran Betalningen och meddelar Kunden resultatet.

Om Betalningen verkställts felaktigt eller om den inte verkställts alls av en orsak som beror på Kunden har St1 rätt att ta ut en avgift enligt prislistan för att återanskaffa medlen.

19. En korrigering som baseras på ett fel hos St1

St1 har rätt att korrigera ett fel i en skriv-, fakturerings- eller annan teknisk registrering som uppkommit som St1:s fel vid förmedlingen av en betalning, fastän betalningen redan skulle vara förmedlad till Betalningsmottagaren inom en skälig tid från att felet skedde. St1 meddelar Kunden utan dröjsmål i självbetjäningskanalen om ett fel och om en korrigering av felet.

20. Återbetalning

St1 förmedlar de betalningar, som Kunden gett i uppdrag (en Betalning som Kunden startat). Därför har kunden i allmänhet inte rätt till en sådan återbetalning som avses i betaltjänstlagen.

Kunden har dock rätt att kräva St1 på en återbetalning för en Betalning som startats på uppdrag eller via Betalningsmottagaren, om summan inte framgår exakt från det tillstånd som Kunden gett och om den är större än vad Kunden skäligen kunnat vänta sig med beaktande av dennes tidigare konsumtionsvanor och andra omständigheter.

En återbetalning ska krävas skriftligen inom åtta (8) veckor från att Betalningen debiterats. St1 återbetalar den debiterade pengasumman i sin helhet eller meddelar om avslag till Kunden inom tio (10) vardagar från att Kunden framfört ett krav om återbetalning till St1.

St1 har rätt att granska de motiveringar som Kunden anger för återbetalningen. St1 har rätt att meddela Betalningsmottagaren om återbetalningen.

21. Uppdrag som förutsätter byte av valuta

Avgifter och arvoden debiteras Kontot i enlighet med kontovalutan (euro). Avgifter och kontouttag i andra valutor än euro byts till euro med den valutakurs som Kortsammanslutningen följer. Valutakurserna finns på Kortsammanslutningens webbplats. För att byta valuta kan debiteras en avgift i enlighet med prislistan.

22. Ansvaret för att ett betalningsuppdrag verkställs

St1:s ansvar för verkställandet av ett Betalningsuppdrag upphör då information och medel för Betalningen levererats till Betalningsmottagaren. St1 ansvarar för ett obehörigt, inte verkställt eller felaktigt verkställt Betalningsuppdrag i enlighet med betaltjänstlagen och de här villkoren. Kunden ska meddela St1 om ett Betalningsuppdrag som är obehörigt, inte verkställt eller felaktigt verkställt, utan dröjsmål då detta upptäcks, dock senast inom 13 månader efter ett verkställt Betalningsuppdrag. Kunden har inte rätt att få ersättning eller annan gottgörelse om en anmälan inte gjorts inom tidsfristen eller om betalningen inte verkställts eller verkställts felaktigt eller obehörigen av en orsak som beror på Kunden.

III Villkor för Betalmedel

1. Beviljande och användande av Betalmedel

St1 kan på basis av en ansökan, som Kunden inlämnat via ett medel för distanskommunikation eller på ett annat avtalat sätt, bevilja Kunden ett Betalkort eller annat Betalmedel som ansluts till Kontot.

Kunden kan använda ett Betalmedel för att göra Betalningar och kontantuttag inom landet och utomlands i Betalterminaler och automater som godkänner det, inom den kreditgräns som beviljats av St1, saldot på Kontot eller till kontot överförda medel och i enlighet med anvisningarna för Betalmedel.

För användning av Betalmedel debiteras avgifter i enlighet med prislistan.

23. Användnings- och säkerhetsgränser

Om användnings- och säkerhetsgränser kan avtalas med Kunden. Kunden kan dock för ett Betalmedel själv fastställa en daglig användningsgräns vid ibruktagandet av Betalmedlet. St1 fastställer gränser för användnings- och säkerhetsgränserna, och inom dem kan Kunden fastställa sina egna användnings- och säkerhetsgränser. St1 fastställer en gräns för det högsta saldot på Kontot. St1 kan ändra de fastställda gränserna av orsaker som anknyter till riskhantering och andra vägande skäl.

24. Att ge tillåtelse och information för betalningar

Kunden ger sin tillåtelse att verkställa en Betalning och att debitera den från Kontot genom att underteckna ett betalningskvitto, godkänna Betalningen med ett personligt Lösenord eller i distansköp (till exempel internet) ge information om Betalmedlet eller genom att använda Betalmedlet i en kontaktlös Betalterminal, som inte kräver en underskrift eller ett separat lösenord (egenskapen kontaktlös betalning), eller på ett annat sätt som framgår ur situationen eller på ett annat sätt enligt ett avtal med St1.

Uppgifter om Betalningar ges i självbetjäningskanalen.

25. Ansvaret för obehörig användning av betalmedel

Betalmedel, Lösenord och Åtkomstkod är personliga. Kunden förbinder sig att förvara Betalmedel och till dem hörande Lösenord och Åtkomstkod åtskilda och omsorgsfullt och på ett sådant sätt att utomstående inte under några omständigheter får tillgång till dem. Ingående anvisningar i St1:s Säkerhetsanvisning på www.st1finance.fi.

Kunden ska omgående meddela St1:s spärrtjänst om Betalmedlet och Lösenordet och Åtkomstkoden förkommer, om en utomstående fått tillgång till dem eller om de använts obehörigen eller om Kunden misstänker detta, tfn 010 557 3900 (lsa/msa). Samtal från utlandet +358 10 557 3900. Spärrtjänsten är öppen 24 timmar i dygnet. Ett Betalmedel som anmälts som borttappat eller att utomstående fått tillgång till det, får inte användas.

Kunden ansvarar för obehörig användning av Betalmedel, Lösenord och Åtkomstkod, om Kunden eller en annan innehavare av Betalmedlet överlåtit Betalmedlet i användning till en obehörig, om Betalmedlet förkommit, en annan obehörigen fått tillgång till det eller om den obehöriga användningen beror på att Kunden eller en annan innehavare av Betalmedlet av oaktsamhet försummat Säkerhetsanvisningen eller annars sin avtalsenliga skyldighet att vara omsorgsfull eller om Kunden eller innehavaren av ett Parallellkort försummat att utan dröjsmål meddela St1 att Betalmedlet förkommit, en annan obehörigen fått tillgång till det eller om obehörig användning i enlighet med Avtalet.

Kundens ansvar för obehörig användning av Betalmedlet upphör, då St1 mottagit Kundens anmälan om att Betalmedlet eller Lösenord förkommit, att en annan obehörigen fått tillgång till det eller om obehörig användning. Innan en anmälan gjorts ansvarar Kunden för obehörig användning av Betalmedlet till upp till högst 150 euro. Den här begränsningen tillämpas inte, om Betalmedlet överlåtits till en obehörig eller om Kunden annars agerat med avsikt eller av grov oaktsamhet eller avsiktligen gjort en obefogad anmälan eller annars agerat bedrägligt.

Om den mobila enheten där tjänsten används förkommer räcker det inte att bara stänga abonnemanget som operatören erbjuder för att skydda informationen i telefonen eller hindra att den missbrukas.

26. Giltighet, spärr och ett nytt betalmedel

Betalmedlet gäller under den giltighetstid som märkts ut på kortet. St1 har rätt att spärra ett Betalmedel omedelbart på Kundens begäran eller då giltighetstiden eller avtalet för Betalmedlet upphört eller om Betalmedlets säkra användning äventyrats eller om det finns orsak att misstänka att Betalmedlet används obehörigen eller bedrägligt. St1 meddelar Kunden via självbetjäningskanalen att Betalmedlet spärrats.

Ett nytt Betalmedel kan levereras per post till en adress som Kunden uppger. Betalmedlen är St1:s egendom och på begäran ska de omedelbart returneras klippta itu till St1.

27. Användningsvillkoren för betalkort anslutna till tjänsten

På de betalningar som Kunden gjort med ett betalkort som är anslutet till Tjänsten tillämpas kreditinstitutets eller annan kortbeviljares avtalsvillkor för betalkortet.

IV Konto- och kreditvillkor

A) Villkor för kontot

1. Att använda kontot

Kontot är personligt och enbart Kunden har rätt att använda kontot. Till kontot kan dock anslutas ett Parallellbetalmedel för vilket Kunden kan fastställa en annan innehavare.

Kunden skapar åt sig en Åtkomstkod för självbetjäningskanalen, och via den kan Kunden använda sitt Konto och få information om sina kontotransaktioner.

Kunden kan använda kontot för att göra betalningar, mottaga betalningar, göra kontoöverföringar och kontantuttag i enlighet med de tjänster som St1 erbjuder vid ifrågavarande tidpunkt. Kontot kan också användas via ett Betalmedel som anslutits till kontot och i webbutiken via Betalknappen.

Kunden kan överföra medel till kontot från en annan bank eller ett betalningsinstitut och med de betalmedel som St1 godkänner i tjänsten vid ifrågavarande tidpunkt. Kontot kan mottaga pengatransaktioner och betalningar inom gränserna för tjänsten vid ifrågavarande tidpunkt. Det går inte att sätta in kontanter på kontot. Kontot är främst avsett för att betala betalningar och överföra medel.

Kunden kan använda kontot enbart på så sätt att medlen på kontot eller krediten om är ansluten till kontot inte överskrids. Om Kunden bryter mot nämnda skyldighet bildar kontoöverskridningen omedelbart en fordran till St1 och Kunden är skyldig att betala sin kontoöverskridning och en avgift för uppmaningarna i enlighet med prislistan samt den upplupna dröjsmålsräntan på fordran.

St1 har rätt att debitera Kundens Konto ovannämnda avgifter. Om förseelsen eller kontoöverskridningen är betydande har St1 rätt att spärra kontot eller häva Kundens avtal omedelbart eller begränsa användningen av de tjänster som ingår i avtalet.

Kunden har inte rätt att pantsätta de medel som är på Kontot.

28. Kontoutdrag

St1 levererar Kunden information om betalningar och kontotransaktioner på ett elektroniskt kontoutdrag i självbetjäningskanalen eller per post. Kunden kan se på och skriva ut kontoutdraget i självbetjäningskanalen i minst 13 månader. För ett kontoutdrag som sänds på ett annat sätt (per post) debiteras en avgift i enlighet med prislistan.

29. Att spärra och avsluta ett Konto

Då kundrelationen upphör kan Kunden få tillgång till de medel som finns på kontot på så sätt att medlen överförs till ett bankkonto som Kunden uppger. För överföringen debiteras en avgift i enlighet med prislistan. Om kontot spärras eller avslutas har St1 rätt att samtidigt spärra de Betalmedel som är anslutna till kontot eller hindra användningen av dem.

B) Villkor för krediten

1. Att bevilja kredit

St1 kan bevilja Kunden en så stor kredit som fastställs i ett separat Kreditavtal, och den kan anslutas till kontot eller till betaltjänsten. Kunden väljer en kreditgräns eller storleken på krediten i en ansökan som görs via ett medel för distanskommunikation eller på något annat sätt till St1. En kreditansökan som godkänts av St1 utgör ett Kreditavtal mellan Kunden och St1.

Den beviljade kreditgränsen är specifik för Kreditkontot och till Kreditkontot kan anslutas ett eller flera Betalmedel. Om Kunden valt Faktura som betalningssätt för ett inköp får Kunden en längre betalningstid i enlighet med avtalet. Kunden kan i självbetjäningskanalen också ansöka om Delbetalningskredit för att finansiera ett inköp som Kunden ursprungligen valt att betala via en Faktura. Storleken på Delbetalningskrediten är alltid totalsumman på nyttigheterna som finansieras med krediten vid ifrågavarande tid samt eventuella leveransavgifter, det vill säga totalkostnaden för inköpet. St1 betalar en summa motsvarande krediten till köpmannens konto. Kunden kan inte ta ut krediten för användning och krediten har ingen kreditgräns som skulle bli i Kundens användning efter betalningarna. Längden på Kreditavtalet fastställs i delbetalningsavtalet.

Krediten eller betalningstiden kan beviljas till en myndig person som bor i Finland stadigvarande och har regelbundna inkomster, en stadigvarande hemort och som visat sig sköta sin ekonomi bra och inte har registrerade betalningsanmärkningar.

St1 har rätt att utan motivering avslå en ansökan om kredit eller betalningstid eller fastställa krediten till en mindre summa än den kredit som Kunden begär. St1 kan kräva uppgifter av Kunden innan krediten beviljas. En Kund som beviljats en kredit har en stark skyldighet att meddela St1 om förändringar i sina uppgifter eller sin förmögenhetsställning.

Med Kundens tillåtelse kan en myndig familjemedlem som bor i samma hushåll som Kunden eller en annan myndig person beviljas ett parallellkort eller ett Parallellbetalmedel som ger rätt att använda Kreditkontot.

30. Ränta och övriga avgifter

Gällande räntan på krediten och övriga kostnader för krediten ingås en överenskommelse i Kreditavtalet.

I fråga om Kreditkontot är betalningar under en faktureringsperiod räntefria ända fram till förfallodagen, varefter ränta i enlighet med Kreditavtalet läggs till den obetalda krediten. Ränta läggs till krediten om Kunden inte betalar krediten helt senast på förfallodagen. Den del av fakturans slutsumma som kortinnehavaren inte betalar på fakturans förfallodag är räntebelagd kredit. Det går dock inte att flytta över som kredit mera än differensen mellan den beviljade kreditgränsen och den räntebelagda krediten som redan är i användning. För Delbetalningskrediten debiteras från och med inköpsdagen en ränta i enlighet med Kreditavtalet. Krediträntan räknas varje månad på det obetalda kapitalet.

St1 har rätt att i samband med månadsposten/betalningsposten ta ut och debitera Kunden på avgifter, arvoden och kostnader som ansluter till användning av krediten. Sådana kostnader är bland annat startavgift, en avgift för kontoskötsel, en ränta, en avgift för att ändra förfallodagen, en avgift för kontoöverskridning, en avgift för att göra upp en betalningsplan, en avgift för att skaffa Kundens nya kontaktuppgifter, kostnader för att utreda och hänföra en faktura som betalats utan referensnummer eller de på fakturan begärda specifikationsuppgifterna, en avgift för ränte- eller saldointyg som levereras på Kundens begäran, en avgift för övriga skriftliga utredningskostnader och faktura- och kvittokopior. Ovanstående kostnader och avgifter debiteras i enlighet med gällande prislista. Information om räntan och avgifterna för krediten är tillgängliga för Kunden också i självbetjäningskanalen.

St1 har rätt att debitera räntan och avgifterna från Kundens Konto.

Standardiserade europeiska konsumentkredituppgifter finns på www.st1finance.fi.

2.1 Att fastställa krediträntan

Den årliga räntan, månadsavgiften och den effektiva räntan för Delbetalningskrediten specificeras i Kreditavtalet.

Kunden är skyldig att betala en årlig ränta som fastställs dagen för räntejustering, för ett räntebelagt Kreditkonto som är i användning. Räntan utgörs av referensräntan enligt en överenskommelse i Kreditavtalet och marginalen.

Som referensränta används räntan Euribor som publiceras på www.finlandsbank.fi. Räntan Euribor är en referensränta på finansmarknaden i euroområdet, vars fastställda värde och noteringsdagarna baseras på internationell praxis vid den ifrågavarande tidpunkten.

Räntan på krediten är den samma under räntesättningsperioden. Räntesättningsperiodens längd framgår av namnet på referensräntan.

Värdet på referensräntan justeras var tredje månad för att motsvara Finlands Banks notering om euriborräntan för 3 månader den första bankdagen i mars, juni, september och december. Då värdet på referensräntan ändras, ändras räntan på krediten lika mycket som värdet på referensräntan. Om räntejusteringen infaller mitt under en faktureringsperiod träder den nya räntan i kraft från början av nästa faktureringsperiod efter räntejusteringen. Ändringar i räntan tillämpas omedelbart under dagarna för räntejustering, utan förvarning. Innehavaren av huvudkortet får ett meddelande om ränteprocenten under räntesättningsperioden på en faktura som levereras i efterhand en gång i månaden.

Räntan beräknas från dagen då den räntefria perioden upphör ända fram till betalningsdagen på basis av de faktiska räntedagarna med talet 365 som divisor.

Om noterandet av referensräntan upphör eller avbryts fastställs den referensränta som tillämpas på krediten utifrån en förordning som ges om en ny referensränta eller utifrån en myndighetsbestämmelse eller en anvisning. Om ingen förordning eller en myndighetsbestämmelse eller en anvisning ges om en ny referensränta, ingår St1 och Kunden en överenskommelse om en ny referensränta som tillämpas på krediten. Om St1 och Kunden inte når en överenskommelse om en ny referensränta innan räntesättningsperioden upphör används som värde på den referensränta som tillämpas på krediten det värde på den referensränta som tillämpades på den här krediten innan räntesättningsperioden upphörde. Om St1 och Kunden inte når en överenskommelse om en ny referensränta inom sex (6) månader från att räntesättningsperioden upphört, fastställer St1 en ny referensränta efter hörande av de myndigheter som övervakar finansbolag.

2.2 Effektiv årsränta

Den effektiva årsräntan på krediten anges i Kreditavtalet. Den effektiva årsräntan beräknas då avtalet undertecknas med ett antagande om att kredittiden är ett år och att krediten är i användning hela tiden, att räntan på krediten och övriga kreditkostnader är de samma under hela kreditperioden och att krediten betalas tillbaka i 12 lika stora poster en gång varje månad.

2.3 Dröjsmålsränta

Om en förfallen betalning är fördröjd är kredittagaren skyldig att betala en årlig dröjsmålsränta på den fördröjda summan, från förfallodagen fram till dagen då betalningen är hos St1. Dröjsmålsräntan är den högre av de här två: a) den ränta som tas ut för krediten enligt avtalet eller b) den i räntelagen avsedda referensräntan, med ett tillägg på sju (7) procent.

31. Att ändra storleken på krediten

St1 har rätt att sänka Kundens kreditgräns eller avlägsna krediten helt genom att meddela Kunden om detta (2) två månader i förväg eller omedelbart, om Kunden bryter mot det här avtalet eller om St1 har ett vägande skäl, såsom att Kunden har en betalningsstörning eller betalningsanmärkning.

32. Att betala tillbaka krediten och särskilda grunder för att tidigarelägga förfallodagen

Kreditkontots Betalmedels- och övriga kontotransaktioner samt krediten med ränta, kredit- och dröjsmålsräntor samt övriga avgifter nämnda i användarvillkoren och i serviceprislistan faktureras varje konto i euro en gång i månaden. En förfallodag för fakturan, en minimiamortering och betalningsposter för Delbetalningskredit avtalar parterna om i Kreditavtalet. Om Kunden valt faktura som betalningssätt för inköp förfaller den till betalning i sin helhet på den förfallodag som nämns i avtalet. Kunden har inte rätt att använda Betalmedel, om en förfallen kredit inte betalats på förfallodagen.

Kunden har rätt att utan kostnader återbetala en större summa än månadsposten/betalningsposten i avtalet eller återbetala hela skulden i förtid. Kunden har dessutom rätt att på begäran och utan kostnad få en tabell över amorteringarna på Delbetalningskrediten när som helst under avtalsförhållandet.

St1 följer i fråga om följder på kundens avtalsbrott bestämmelserna i 7 kapitlet i konsumentskyddslagen. St1 har rätt att tidigarelägga förfallodagen för hela krediten eller minska den beviljade krediten, om Kunden brutit avtalet mellan parterna till exempel genom att inte betala en förfallen kredit. St1 meddelar efter verkställandet omedelbart Kunden om en tidigareläggning av förfallodagen och om en ändring av kreditgränsen. St1 har rätt att säga upp en oanvänd kredit med omedelbar verkan.

33. Meddelande till kreditupplysningsregistret

St1 har med stöd av personuppgiftslagen rätt att meddela om försummelse av avtalsenliga betalningar till kreditupplysningsregistret, om detta pågått längre än 60 dagar och inte orsakats av Kundens sjukdom eller arbetslöshet eller en annan därmed jämförbar orsak som inte beror på Kunden.