St1 -Yritysverkkoportaalin käyttöehdot

Versio 12/2019  / Voimassa 1.12.2019 alkaen

1. Yritysverkkoportaali ja ehtojen soveltamisala

Näitä käyttöehtoja sovelletaan asiakkaan käyttöön asetetun yritysverkkoportaalin käyttöön.

Yritysverkkoportaali on St1 Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä yhdessä St1) asiakkailleen tarjoama verkkosivustokokonaisuus (myöhemmin ”portaali”), joka sisältää asiakkuuteen liittyviä tietoja ja palveluja. Portaalin kautta asiakas saa pääsyn omaan asiakassuhteeseensa liittyviin tietoihin (esimerkiksi toimitushistoria, laskut ja voimassa oleva asiakashinnasto niihin myöhemmin mahdollisesti tulevine lisäyksineen/muutoksineen). Tietojen lisäksi asiakas voi tehdä portaalin kautta tilauksia polttoaineista, jotka toimitetaan asiakkaan säiliöön. Portaali, sen käyttö ja sisältämä aineisto ja tiedot on tarkoitettu vain asiakkaan omaan käyttöön.

Käyttämällä Yritysverkkoportaalin sisältämiä palveluita ja ominaisuuksia vahvistat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi nämä käyttöehdot.

Hyväksymällä nämä käyttöehdot sitoudut vastaamaan kaikista käyttäjätunnuksellasi sekä portaalin kautta tehdyistä toimista täysimääräisesti. Vastaat myös kaikista portaalin kautta tehdyistä muista mahdollisista sitoumuksista. Asiakas vastaa asiakkaalle tai asiakkaan työntekijöiden käyttöön avatuilla käyttäjätunnuksilla tehdyistä tilauksista ja sitoumuksista täysimääräisesti.

Portaalin käyttöönotto edellyttää asiakkaan rekisteröitymistä. Rekisteröityminen tehdään ottamalla yhteys St1 asiakaspalveluun (0800 131 031) portaalin käyttöön tarvittavien käyttäjätunnusten avaamiseksi. Asiakkaalla on näiden käyttöehtojen myötä yksipuolinen vastuu ilmoittaa St1:lle mikäli asiakkaan yrityksen tietoihin pääseviä käyttäjätunnuksia pitää poistaa käytöstä. Käyttäjien poistaminen hoidetaan ilmoittamalla siitä St1 asiakaspalveluun (0800 131 031).

2. Palveluntarjoaja

Palvelun tarjoaa St1 Oy ja sen kanssa samaan konserniin kuluvat yhtiöt (jäljempänä yhdessä St1).

St1 Oy – PL 68, 00521 Helsinki, puh. 010 557 11 (vaihde), verkkosivut: www.st1.fi.  St1 Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yhtiön y-tunnus on 0201124-8 ja sen rekisteröity kotipaikka on Helsinki.

St1 Oy:n asiakaspalvelu puh. 0800 131 031.

St1 voi lisätä omia tai kolmansien palveluntarjoajien palveluita portaaliin. Käyttämällä portaalia asiakas hyväksyy, että St1 voi lähettää asiakkaalle portaalin välityksellä markkinointia kuten tarjouksia ja tietoja palveluista. Asiakkaalla on mahdollisuus kieltäytyä ko. markkinoinnista siitä erikseen St1:n asiakaspalveluun (0800 131 031) ilmoittamalla.

 

3. St1 – Yritysverkkoportaaliin sovellettavat muut ehdot

Näiden ehtojen lisäksi portaaliin tai sen avulla/kautta tehtyihin sitoumuksiin (esimerkiksi tilaukset) sovelletaan St1:n Yleisiä myynti- ja toimitusehtoja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille sekä St1:n portaalin käytöstä antamia ohjeita. Lisäksi sovelletaan mahdollisesti St1 Oy:n ja asiakkaan välillä voimassa olevien muiden sopimusten ehtoja.

Asiakkaan tulee myös ottaa huomioon verkko-operaattorien, laitevalmistajien, sekä muiden kolmansien osapuolien mahdollisesti asettamat muut ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä portaalin käyttämiselle.

4. Vastuu St1- Yritysverkkoportaalista ja sen sisällöstä

Portaalin palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa portaalia ja sulkea sen perustelluista syistä, milloin tahansa osittain tai kokonaan. Häiriöt tai katkokset verkkoyhteyksissä saattavat vaikuttaa portaalin tietojen ja sisältöjen ajantasaisuuteen ja näkyvyyteen. Palveluntarjoaja ei vastaa muiden palveluntarjoajien tuottaman palvelun aiheuttamasta vahingosta, eivätkä siitä, että portaali on käytettävissä keskeytyksittä.

Palveluntarjoaja ei vastaa portaalissa olevien muiden palvelujentarjoajien verkkosivuille tai muihin palveluihin ohjaavien linkkien sisältämistä palveluista tai tuotteista ja niillä olevasta markkinoinnista tai muusta tiedosta. Portaalin kautta toteutettavasta markkinoinnista ja mainonnasta vastaa tuotetta tai palvelua markkinoiva ja mainostava taho.

St1 ei missään tilanteessa ole vastuussa mistään vahingosta, joka johtuu portaalin käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää tätä portaalia, mukaan lukien mutta ei rajoitettuna epäsuorat ja välilliset vahingot, kuten liikevaihdon menetys, tulonmenetys, voiton menetys, liiketoiminnan keskeytyminen tai datan tai tiedon menetys.

5. Palvelun kehittäminen

Portaalia kehitetään käyttöhistoriaan ja asiakastarpeeseen perustuen. Käyttöhistoriasta saatua tietoa voidaan käyttää myös asiakkaille suunnattuun markkinointiin sekä St1-Yritysverkkoportaalin sisältöjen kohdentamiseen ja kehittämiseen.

Asiakkaan sijaintitietoa voidaan käyttää sovelluksessa asiakkaan lähellä olevien palveluntarjoajien palveluiden näyttämiseksi. Sijaintitietojen poiskytkeminen saattaa vaikuttaa portaalissa tarjottaviin palveluihin.

6. Tietosuoja ja Asiakasrekisterit

Jos käytät portaalia, keräämme sinusta portaalissa tai rekisteröitymisvaiheessa antamiasi tietoja sekä tietoja palvelun käyttöhistoriasta. Tiedon keräämisen tarkoituksena on erityisesti palvelun kehittäminen sekä käyttäjien tunnistaminen.

Palveluntarjoaja noudattaa kerättyjen tietojen käsittelyssä tietosuojalakia sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla tietosuojaselosteelta, jonka löydät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.st1.fi

7. Tietoturva ja Turvaohje

Asiakkaan tulee säilyttää huolellisesti laitetta, jolla hän on kirjautuneena tai kirjautuu portaaliin. Asiakas vastaa portaalin huolellisesta käytöstä sekä käyttämänsä pääte/mobiililaitteen tietoturvasta.

Asiakkaalla on velvollisuus säilyttää portaalin käyttöön tarvittava pääsykoodi ja/tai salasana luottamuksellisena eikä sitä saa luovuttaa toiselle.

Asiakkaan tulee välittömästi havaittuaan, että päätelaite on kadonnut tai sen tietoturva on muutoin vaarantunut tai mikäli asiakas epäilee, että asiakkaan portaalin käyttöön asettama salasana on voinut päätyä toisen henkilön tietoon vaihtaa portaalin käyttöön asetettu salasana uuteen sekä ilmoittaa asiasta St1 Asiakaspalveluun 0800 131 031.

8. Immateriaalioikeudet

Portaali ja sen sisältämä aineisto ovat palveluntarjoajien immateriaalioikeuksia ja luottamuksellista tietoa. Palveluiden ja niiden sisältämän aineiston luvaton kopiointi ja jakaminen on kielletty.  Portaalin sisältämät kaikki immateriaalioikeudet (tavaramerkit, verkkotunnukset, tekijänoikeudet ja mahdolliset patentit jne) kuuluvat palveluntarjoajille

Ilman palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta asiakkaalla ei ole oikeutta:

  • kopioida tai käyttää portaalia tai mitään niiden sisältämiä materiaaleja ja tietoja muuhun kuin näissä käyttöehdoissa kuvattuihin tarkoituksiin;
  • myydä, jakaa tai muulla tavoin siirtää tai saattaa tiedoksi portaaliin sisältyviä tai sieltä ladattavia materiaaleja ja aineistoja kolmannelle taholle;
  • luoda portaalista tai sen sisältämästä materiaaleista johdannaisteoksia;
  • käyttää portaalin sisältämiä materiaaleja mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin
  • sallia kolmannen osapuolen tehdä mitään edellä mainituista toimista.

Sitoudut olemaan kopioimatta portaalissa olevaa materiaalia tai muuta aineistoa. Portaalista mahdollisesti asiakkaan ladattavissa olevat tiedot ja aineistot ovat vain ja ainoastaan asiakkaan omaan käyttöön eikä niitä saa luovuttaa tai saattaa tiedoksi kolmannelle.

9.  Vahingonkorvausvelvollisuus

Asiakas on velvollinen korvaamaan palveluntarjoajalle näiden käyttöehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat välittömät vahingot. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.

10. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeussuojakeinot

Mikäli asiakas katsoo, että St1 on menetellyt näiden käyttöehtojen vastaisesti, hänen tulisi ensi sijassa ottaa yhteyttä St1:n siihen tahoon, jonka katsoo rikkoneen ehtoja. Huomautukset on hyvä tehdä kirjallisesti.

Henkilötietojen käsittelyä koskevassa asiassa asiakas voi ottaa yhteyttä̈ St1:n tietosuojavastaavaan osoitteella dataprivacy@st1.fi. Mikäli asia ei selviä neuvotteluin, asian voi viedä eteenpäin tietosuojavaltuutetun toimistoon (Tietosuoja-valtuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, www.tietosuoja.fi, tietosuoja@om.fi).

11. Sovellettava laki ja oikeuspaikka

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin, ratkaistaan riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa.  

12. Ehtojen muutokset

St1 voi milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa tai täydentää näitä ehtoja ilmoittamalla muutoksesta portaalissa, St1 verkkosivuilla (www.st1.fi) tai ottamalla sinuun muutoin yhteyttä. Muutos astuu voimaan, kun muutoksesta on ilmoitettu edellä mainituissa kanavissa tai jossain niistä tai kun muulla tavoin toimitettava ilmoitus on lähetetty asiakkaalle. Jatkaessasi portaalin käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen hyväksyt muutetut ehdot.

Mikäli et halua hyväksyä muutoksia, tulee sinun olla yhteydessä St1 asiakaspalveluun (0800 131 031) palvelun käytön lopettamiseksi. St1 on oikeus vapaasti siirtää näistä ehdoista muodostuva sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä asiakkaalle portaalissa tai ottamalla asiakkaaseen muutoin yhteyttä