St1 -Yritysverkkoportaalien käyttöehdot

Versio 09/2021  / Voimassa 14.9.2021 alkaen

1. Yritysverkkoportaalit ja käyttöehtojen soveltamisala 

Näitä käyttöehtoja sovelletaan St1:n yritysverkkoportaalien käyttöönYritysverkkoportaalilla tarkoitetaan seuraavia palveluntarjoajan tarjoamia verkkoalustoja a) Yritysportaali yritysportaali.st1.fi, b) St1 Business Omat sivut st1businessomatsivut.st1.fi. Asiakasyrityksellä voi olla käytössään yksi tai useampia eri Yritysverkkoportaaleja. 

Yritysverkkoportaalit ovat St1 Oy:n ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden (jäljempänä yhdessä St1) Asiakasyrityksilleen tarjoamia verkkoalustoja, jotka sisältävät asiakkuuteen liittyviä tietoja ja palveluja. Yritysverkkoportaalin kautta Asiakasyritys saa pääsyn omaan asiakassuhteeseensa liittyviin tietoihin ja voi hallinnoida tietojaan. Yritysverkkoportaali, sen käyttö ja sen sisältämä aineisto ja tiedot on tarkoitettu vain Asiakasyrityksen omaan käyttöön.  

Asiakasyrityksellä tarkoitetaan näissä käyttöehdoissa St1:n asiakasyritystä, joka on tehnyt sopimuksen St1:n kanssa. Näissä ehdoissa Käyttäjällä tarkoitetaan Asiakasyritystä sekä sellaista Yritysverkkoportaalin käyttäjää, joka on oikeutettu käyttämään palvelua Asiakasyrityksen nimissä. Käyttöehtojen hyväksyminen on edellytys Yritysverkkoportaalin käyttämiselle. Yritysverkkoportaalin sisältämiä palveluita ja ominaisuuksia käyttämällä vahvistat lukeneesi, ymmärtäneesi ja hyväksyneesi nämä käyttöehdot 

Käyttämällä palvelua Käyttäjä vakuuttaa olevansa valtuutettu solmimaan sitovia sopimuksia, kuten tilauksia, ja tekemään muita Yritysverkkoportaalin mahdollistamia toimia Asiakasyrityksen nimissäAsiakasyritys sitoutuu vastaamaan Asiakasyritykselle avatuilla käyttäjätunnuksilla Yritysverkkoportaalin kautta tehdyistä toimista ja sitoumuksista täysimääräisesti. 

Portaalin käyttöönotto edellyttää Käyttäjien rekisteröitymistä.  

Asiakasyrityksellä ja Käyttäjällä on näiden käyttöehtojen myötä velvollisuus ilmoittaa St1:lle mikäli tunnuksia, joilla on pääsy Asiakasyrityksen tietoihin, on poistettava käytöstä. Asiakasyrityksellä ja/tai Käyttäjällä on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä, mikäli Asiakasyrityksen Käyttäjä on käyttänyt Yritysverkkoportaalia luvattomasti tai Käyttäjän tunnuksia on käytetty muuten oikeudettomasti. Käyttäjätunnusten poistaminen käytöstä ja muut ilmoitukset tehdään joko ilmoittamalla siitä St1 Asiakaspalveluun (0800 131 031) tai suoraan Yritysverkkoportaalissa. 

St1 voi lisätä omia tai kolmansien palveluntarjoajien palveluita Yritysverkkoportaaliin. Käyttämällä portaalia Käyttäjä hyväksyy, että St1 voi lähettää Yritysverkkoportaalin välityksellä markkinointia kuten tarjouksia ja tietoja palveluista.  

2. Palveluntarjoaja

Palvelun tarjoaa St1 Oy ja sen kanssa samaan konserniin kuluvat yhtiöt (jäljempänä yhdessä St1). 

St1 Oy – PL 68, 00521 Helsinki, puh. 010 557 11 (vaihde), verkkosivut: www.st1.fi.  St1 Oy on merkitty Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämään kaupparekisteriin. Yhtiön y-tunnus on 0201124-8 ja sen rekisteröity kotipaikka on Helsinki. 

St1 Oy:n asiakaspalvelu puh. 0800 131 031.  

3. St1 – Yritysverkkoportaaliin sovellettavat muut ehdot 

Näiden käyttöehtojen lisäksi Yritysverkkoportaaliin tai sen kautta tehtyihin sitoumuksiin (esimerkiksi polttoneste- ja korttitilaukset) sovelletaan soveltuvin osin St1:n Yleisiä myynti- ja toimitusehtoja kuluttajille, yrityksille ja yhteisöille sekä St1:n Yritysverkkoportaalin käytöstä antamia ohjeita. Lisäksi sovelletaan St1:n ja Asiakasyrityksen välillä voimassa olevien muiden sopimusten ehtoja. 

Käyttäjän tulee ottaa huomioon verkko-operaattorien, laitevalmistajien, sekä muiden kolmansien osapuolien mahdollisesti asettamat muut ehdot, jotka saattavat olla edellytyksenä Yritysverkkoportaalin käyttämiselle. 

4. Vastuu St1- Yritysverkkoportaalista ja sen sisällöstä 

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa Yritysverkkoportaalia ja sulkea sen perustelluista syistä milloin tahansa osittain tai kokonaan.  

Muiden mahdollisesti Yritysverkkoportaaliin linkitettyjen sivujen käyttöön sovelletaan kyseisten sivujen käyttöehtoja. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa linkitettyjen sivustojen sisältämistä palveluista tai tuotteista tai niillä olevasta markkinoinnista. Yritysverkkoportaalin kautta toteutettavasta markkinoinnista ja mainonnasta vastaa tuotetta tai palvelua markkinoiva ja mainostava taho.  

Häiriöt tai katkokset verkkoyhteyksissä saattavat vaikuttaa Yritysverkkoportaalin tietojen ja sisältöjen ajantasaisuuteen ja saatavuuteen. Palveluntarjoaja ei vastaa Yritysverkkoportaalin keskeytyksettömästä toimivuudesta, verkkoyhteyksistä, teknisistä ongelmista,  häiriöttömyydestä yms. eikä Yritysverkkoportaalin puutteellisuuksista Asiakasyritykselle tai Käyttäjälle aiheutuvista vahingoista. 

St1 ei missään tilanteessa ole vastuussa mistään vahingosta, joka johtuu Yritysverkkoportaalin käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää Yritysverkkoportaalia mukaan lukien mutta ei rajoitettuna epäsuorat ja välilliset vahingot, kuten liikevaihdon menetys, tulonmenetys, voiton menetys, liiketoiminnan keskeytyminen, tai datan tai tiedon menetys. 

5. Palvelun kehittäminen 

Yritysverkkoportaalia kehitetään käyttöhistoriaan ja asiakastarpeeseen perustuenKäyttöhistoriasta saatua tietoa voidaan käyttää myös Yritysverkkoportaalin sisältöjen kohdentamiseen ja kehittämiseen. 

6. Tietosuoja ja Asiakasrekisterit 

Keräämme Käyttäjästä ja Asiakasyrityksestä portaalissa tai rekisteröitymisvaiheessa antamiasi tietoja sekä tietoja palvelun käyttöhistoriasta. Tiedon keräämisen tarkoituksena on erityisesti palvelun kehittäminen, Yritysverkkoportaalissa toteutettavan mainonnan kohdentaminen sekä Käyttäjien tunnistaminen. 

Palveluntarjoaja noudattaa kerättyjen tietojen käsittelyssä tietosuojalakia (1050/2018) sekä muita Suomen lainsäädännössä yksilön tietosuojasta voimassa olevia säädöksiä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä on saatavilla St1:n tietosuojaselosteelta, jonka löydät yhtiön verkkosivuilta osoitteesta www.st1.fi/tietosuoja. 

7. Tietoturva ja Turvaohje 

Käyttäjä vastaa Yritysverkkoportaalin huolellisesta käytöstä sekä käyttämänsä pääte/mobiililaitteen tietoturvasta. Käyttäjällä on velvollisuus säilyttää portaalin käyttöön tarvittava pääsykoodi ja/tai salasana luottamuksellisena eikä niitä saa luovuttaa toiselle. 

Käyttäjän tulee välittömästi havaittuaan, että päätelaite on kadonnut tai sen tietoturva on muutoin vaarantunut tai mikäli Käyttäjä epäilee, että Yritysverkkoportaalin salasana on voinut päätyä toisen henkilön tietoon, vaihtaa portaalin käyttöön asetettu salasana uuteen sekä ilmoittaa asiasta St1 Asiakaspalveluun 0800 131 031.  

8. Immateriaalioikeudet 

Yritysverkkoportaali ja sen sisältämä aineisto ovat palveluntarjoajanimmateriaalioikeuksia ja luottamuksellista tietoa. Palveluiden ja niiden sisältämän aineiston luvaton kopiointi ja jakaminen on kielletty.  Yritysverkkoportaalin sisältämät kaikki immateriaalioikeudet (tavaramerkit, verkkotunnukset, tekijänoikeudet ja mahdolliset patentit jne.) kuuluvat palveluntarjoajille 

Ilman palveluntarjoajan etukäteistä kirjallista suostumusta Käyttäjällä tai Asiakasyrityksellä ei ole oikeutta: 

  • kopioida tai käyttää Yritysverkkoportaalia tai mitään niiden sisältämiä materiaaleja ja tietoja muuhun kuin näissä käyttöehdoissa kuvattuihin tarkoituksiin; 
  • myydä, jakaa tai muulla tavoin siirtää tai saattaa tiedoksi Yritysverkkoportaaliin sisältyviä tai sieltä ladattavia materiaaleja ja aineistoja kolmannelle taholle; 
  • luoda Yritysverkkoportaalista tai sen sisältämästä materiaaleista johdannaisteoksia; 
  • käyttää Yritysverkkoportaalin sisältämiä materiaaleja mihinkään kaupallisiin tarkoituksiin 
  • sallia kolmannen osapuolen tehdä mitään edellä mainituista toimista. 

Sitoudut olemaan kopioimatta Yritysverkkoportaalissa olevaa materiaalia tai muuta aineistoa. Yritysverkkoportaalista mahdollisesti ladattavissa olevat tiedot ja aineistot ovat vain ja ainoastaan Asiakasyrityksen omaan käyttöön, eikä niitä saa luovuttaa tai saattaa tiedoksi kolmannelle. 

9.  Vahingonkorvausvelvollisuus 

Asiakasyritys ja/tai soveltuvin osin Käyttäjä on velvollinen korvaamaan palveluntarjoajalle näiden käyttöehtojen tai lain vastaisen käytön aiheuttamat vahingot. Palveluntarjoajan vastuu rajoittuu korkeintaan pakottavan lainsäädännön mukaiseen vastuuseen.  

Palveluntarjoaja ei missään tilanteessa vastaa Yritysverkkoportaalissa tehdyistä toimenpiteistä ja niistä Asiakasyritykselle tai Käyttäjälle syntyvistä vahingoista, jotka ovat aiheutuneet Käyttäjän tai Asiakasyrityksen huolimattomuudesta tai näiden ohjeiden tai käyttöehtojen noudattamisen laiminlyönnistä. 

10. Tuomioistuimen ulkopuoliset oikeus-suojakeinot 

Mikäli Käyttäjä katsoo, että St1 on menetellyt näiden käyttöehtojen vastaisesti, hänen tulisi ensi sijassa ottaa yhteyttä St1:n siihen tahoon, jonka katsoo rikkoneen ehtoja. Huomautukset on hyvä tehdä kirjallisesti. 

Henkilötietojen käsittelyä koskevassa asiassa Käyttäjä voi ottaa yhteyttä̈ St1:n tietosuojavastaavaan osoitteella dataprivacy@st1.fi. Mikäli asia ei selviä neuvotteluin, asian voi viedä eteenpäin tietosuojavaltuutetun toimistoon (Tietosuoja-valtuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, www.tietosuoja.fi, tietosuoja@om.fi). 

11. Sovellettava laki ja oikeuspaikka 

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Mikäli erimielisyyttä ei pystytä ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin, ratkaistaan käyttöehtoihin liittyvät riidat ensiasteena Helsingin käräjäoikeudessa. 

12. Ehtojen muutokset 

St1 voi milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa tai täydentää näitä käyttöehtoja ilmoittamalla muutoksesta Yritysverkkoportaalissa, St1 verkkosivuilla (www.st1.fi) tai ottamalla Käyttäjään muutoin yhteyttä. Muutos astuu voimaan, kun muutoksesta on ilmoitettu edellä mainituissa kanavissa tai jossain niistä tai kun muulla tavoin toimitettava ilmoitus on lähetetty Käyttäjälle. Jatkaessasi Yritysverkkoportaalin käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen hyväksyt muutetut ehdot. 

Mikäli et halua hyväksyä muutoksia, tulee sinun olla yhteydessä St1 asiakaspalveluun (0800 131 031) palvelun käytön lopettamiseksi. St1 on oikeus vapaasti siirtää näistä käyttöehdoista muodostuva sopimus kolmannelle osapuolelle ilmoittamalla siitä Yritysverkkoportaalissa tai ottamalla Käyttäjään muutoin yhteyttä.